Kontroly kotlů na tuhá paliva

Kontroly kotlů na tuhá paliva na jejímž základě mají domácnosti s vybranými typy kotlů na pevná paliva povinnost nechat si provést jejich kontrolu a poté předložit její výsledek příslušnému obecnímu úřadu.

Topíte-li kotlem na pevná paliva od 10 do 300 kW, pak je potřeba zajistit jeho pravidelnou kontrolu 1× za 3 roky (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší).

Kontroly kotlů na tuhá paliva

Provozovatel takového kotle je povinen prokázat, že jejich zařízení splňuje parametry maximální účinnosti a minimálních emisí nejméně na úrovni 3. třídy podle ČSN EN 303-5.

Odborně způsobilá osoba (OZO) 

Kontroly kotlů na tuhá paliva si buď můžete sjednat přímo u nás a pak získáte jistotu, že jste si objednali technika, který ví, co dělá, nebo můžete otevřít pochybnému samozvanci, který zazvoní u vašich dveří. A takových případů je opravdu hodně. Během minulých let o nich informovala nejen policie, ale také jednotlivé obecní či městské úřady. Nejvíc ohroženou skupinou jsou tradičně senioři.

Většina spalovacích zdrojů na tuhá paliva (podle platného zákona o ochraně ovzduší pro každý spalovací zdroj o příkonu 10 až 300 kW) napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domů, tedy včetně krbových vložek a kamen s výměníkem, měla do konce roku 2016 projít kontrolou technického stavu a provozu. Od 1. ledna 2017 si může příslušný městský úřad (ORP) vyžádat potvrzení o revizi takového kotle. V případě nedodržení povinnosti čeká provozovatele kotle postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za tři roky je nutné revizi kotle zopakovat.

Více informací a objednávku naleznete na stránkách zde.

Kontrolu může podle zákona o ochraně ovzduší provádět pouze tzv. odborně způsobilá osoba (OZO). Jedná se o technika, který byl proškolen přímo výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.

Povinnosti provozovatele kotle na tuhá paliva:

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajistit první provedení technického stavu a provozu spalovacího zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h nejpozději do tří let od data instalace kotle dle znění zákona „nejméně jednou za tři roky“

Kontroly kotlů na tuhá paliva a předkládání dokladů o kontrole kotle:

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva je povinen předložit na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou. Cílem kontroly technického stavu a provozu je ověřit, zda je kotel instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a povinnostmi provozovatele spalovacího stacionárního zdroje podle zákona o ochraně ovzduší.

Za porušení povinností stanovených zákonem o ochraně ovzduší se vystavuje riziku uložení pokuty:

– fyzická osoba nepodnikající až do výše 20.000 Kč
– podnikající fyzická osoba nebo osoba právnická až do výše 50.000 Kč


Odborně způsobilá osoba:

Bohumil Dušek

Branice 94

398 43 Bernartice u Milevska

Telefon pro objednávky a informace: 724 544 790

Email: dusek@elektromaterialy.cz

Web: Kontroly kotlů dle zákona 201/2012 Sb. o životním prostředí (kontrolorkotlu.cz)

Napsat komentář